2. Onze opdracht

De gemeente wil daadwerkelijk uitvoering geven aan het Grote Gebod (Heb de Heer, uw
God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand en heb uw naaste lief als
uzelf. Matteüs 22:38-39) en aan de Grote Opdracht (Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Matteüs 28:18-20) door wijkgemeente te zijn. De gemeente wil door betrokken te zijn met de wijk de wijkbewoners in contact brengen met het evangelie. We willen mensen bij Jezus brengen door op een eigentijdse en creatieve wijze de boodschap van het evangelie over te brengen en voor te leven. De gemeente gelooft in christen zijn in woord en in daad.
Bijbelteksten
Matt. 28:16-19; Hand. 1:8; Hand. 2:38; Hand 17: 22-23; Rom 1:16; 2 Petrus 3:9

3. Omgaan met elkaar

De gemeente heeft haar bestaan te danken aan Christus liefde voor ons. De gemeente is daarom geroepen om, levend uit die liefde, ook zelf dienstbaar te zijn aan elkaar, aan de mensen om ons heen en in het bijzonder aan de wijkbewoners van de wijk waarin de gemeente gevestigd is. We willen als Gods gezin functioneren en daarbij de volgende omgangsvormen met elkaar hanteren:
a. Veiligheid bieden: de ander uitnemender dan jezelf achten en elkaar aanvaarden in Christus;
b. Gastvrij en vriendelijk zijn;
c. Open, duidelijk en transparant zijn;
d. Zorgvuldig handelen: als je iets voor God doet dan doe je dat zo goed mogelijk;
e. Liefdevol zijn: handelen vanuit Gods liefde;
f. Toekomstgericht zijn: vergevingsgezind zijn;
g. Het principe hanteren van eenheid in verscheidenheid, dat wil zeggen:

● I. Eenheid in hoofdzaken;
● II. Vrijheid in bijzaken en
● III. Gods liefde in alle zaken.
h. Uitgaan van het principe van geen wetticisme: Jezus heeft de Wet vervuld. Hij is de Enige die nooit gezondigd heeft en zich aan alle geboden van de Wet kon houden. We mogen elke dag leven vanuit Zijn Genade en schoonwassend Bloed;
i. Iedereen heeft een pastorale opdracht om er voor elkaar te zijn (als een hand en een voet) en elkaar te bemoedigen. We mogen in Jezus “vredestichters” zijn.

Bijbelteksten
Rom 12:16-19; 1 Cor. 13; Gal. 5:13-26; Efez. 4:32; Jac. 4:11-12; 1 Joh. 4:7

Lees verder…